Tài liệu

Ví dụ, hướng dẫn và tài liệu tham khảo API để giúp bạn bắt đầu xây dựng với eKMap.

Thư viện GIS Javascript cho eKMap Server

Mapbox GL JS (1.3.0)

Thư viện Javascript dựa trên Mapbox GL JS version 1.3.0

Hướng dẫn lập trình
Github

OpenLayer (6.5.0)

Thư viện Javascript dựa trên OpenLayer version 6.5.0

Hướng dẫn lập trình
Github

Leaflet

Thư viện Javascript dựa trên Leaflet

Hướng dẫn lập trình
Github

Truy cập các dịch vụ thông qua eKMap Platform

Maps APIs

Đặc tả các API được cung cấp bởi eKMap Platform, ...

Maps APIs

Maps Javascript APIs

Sử dụng eKMap Platform dựa trên nền tảng Javascript, ...

Hướng dẫn sử dụng

Maps SDKs for Android

Sử dụng eKMap Platform với nền tảng Android Native

Hướng dẫn API

Maps SDKs for iOS

Sử dụng eKMap Platform với nền tảng iOS Native

Hướng dẫn API

Maps SDKs for React Native

Sử dụng eKMap Platform với nền tảng React Native

Hướng dẫn API

Maps SDKs for Flutter

Sử dụng eKMap Platform với nền tảng Flutter

Hướng dẫn API

Những phần mềm ứng dụng eKMap

CityWork

Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị

Xem thêm

GovOne

Chính quyền điện tử - Hệ thống CSDL dùng chung

Xem thêm

MapDrive

Bản đồ cho mọi người

Xem thêm

SpeedMaint

Phần mềm quản lý bảo trì

Xem thêm

Tài khoản, giá cả khi sử dụng eKMap.

Accounts and pricing

Tìm hiểu cách điều hướng trang tài khoản eKMap của bạn, hiểu cách đo lường mức sử dụng và cách thanh toán hoạt động

Accounts and pricing

Token API

Quản lý mã truy cập qua các dịch vụ eKMap API.

Token API