Forward Geocoding

Forward Geocoding API chuyển đổi văn bản vị trí (địa chỉ, địa danh) thành tọa độ địa lý, ví dụ chuyển 2 Phố Duy Tân, Hà Nội thành cặp tọa độ (long,lat) 105.787192,21.030761

URL: /v2/geocode/search

Method: GET

Parameters:

Tham sốMô tảVí dụ
textNhập tên địa điểm tìm kiếmSố 2, Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Ví dụ:

$ curl "https://api.ekgis.vn/v2/geocode/search?text={YOUR_TEXT}&api_key={YOUR_API_KEY}"

Response:

  • Xem chi tiết mô tả kết quả trả về tại đây

Ví dụ dữ liệu trả về dạng JSON:

{
"results" : [
{
"address_components" : [
{
"long_name" : "2",
"short_name" : "2",
"types" : [ "street_number" ]
},
{
"long_name" : "Phố Duy Tân",
"short_name" : "Phố Duy Tân",
"types" : [ "route" ]
},
{
"long_name" : "Cầu Giấy",
"short_name" : "Cầu Giấy",
"types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
},
{
"long_name" : "Hà Nội",
"short_name" : "Hà Nội",
"types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
},
{
"long_name" : "Vietnam",
"short_name" : "VN",
"types" : [ "country", "political" ]
}
],
"formatted_address" : "2 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam",
"geometry" : {
"location" : {
"lat" : 21.0304469,
"lng" : 105.7871434
},
"location_type" : "RANGE_INTERPOLATED",
"viewport" : {
"northeast" : {
"lat" : 21.0317958802915,
"lng" : 105.7884923802915
},
"southwest" : {
"lat" : 21.02909791970849,
"lng" : 105.7857944197085
}
}
}
}
],
"status" : "OK"
}