Navigation

Navigation API bao gồm một số API chỉ đường hoặc điều hướng, được cung cấp dựa trên dữ liệu của OpenStreetMap, bao gồm các loại dịch vụ sau:

  • Route API: Tìm tuyến đường di chuyển giữa hai điểm.
  • Nearest API: Tìm điểm gần nhất trên mạng lưới đường giao thông từ một vị trí địa lý bất kỳ.
  • Snap to Roads API: Chuyển đổi các điểm dữ liệu thành đường đi trên bản đồ.
  • Isochrone API: Tính toán vùng di chuyển theo từng loại phương tiện trong phạm vi thời gian hoặc khoảng cách.
  • Matrix API: Tính toán vùng di chuyển từ một vị trí trong khoảng thời gian hoặc trong khoảng bán kính.
  • Vehicle Routing Problem API: Tính toán thời gian, khoảng cách di chuyển hiệu quả nhất cho tập hợp các điểm
  • Traveling Salesman Problem API: Tìm tuyến đường di chuyển hiệu quả nhất cho tập hợp các điểm