Maps

Các Rest API của eKMap Platform cho phép bạn truy cập các dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Bạn có thể sử dụng các API này để truy xuất thông tin về các loại bản đồ (Vector Tile và Raster Tile), các loại dịch vụ (Geocoding, Location, Navigation). Các API của eKMap Platform được chia thành các dịch vụ riêng biệt:

Chú ý:
Để sử dụng bất kỳ API nào của eKMap Platform, bạn sẽ cần khóa API. Hãy liên hệ với chúng tôi để được cấp khóa API và sử dụng miễn phí