Location

eKMap Platform cung cấp dịch vụ truy vấn thông tin (Location) tại một vị trí quan tâm, phục vụ cho các ứng dụng có nhu cầu chuyên biệt như lĩnh vực bất động sản, cây xanh, chiếu sáng, ... Dịch vụ bao gồm các thông tin:

  • Dịch vụ độ cao, độ dốc - Elevation API
  • Dịch vụ thông tin quy hoạch sử dụng đất - Land Use API
  • Dịch vụ thông tin quy hoạch kế hoạch sử dụng đất - Land Use Plan API
  • Dịch vụ thông tin khu vực bảo tồn - Protected Areas API
  • Dịch vụ thông tin về Kinh tế và Xã hội - Population API
  • Dịch vụ thông tin thổ nhưỡng - Soils API
  • Dịch vụ thông tin về thủy văn - Hydro API
  • Dịch vụ thông tin hành lang an toàn lưới điện - High Voltage API
  • Dịch vụ thông tin hành lang an toàn đường sắt - Railway Corridor API
  • Dịch vụ thông tin khoảng cách đến vị trí hành chính trung tâm - Distance API

Chi tiết các API: