Maps Embed API

Maps Embed API cho phép bạn đặt một bản đồ trên trang web của bạn với một yêu cầu HTTP đơn giản; không cần JavaScript.

Chú ý:
Để sử dụng bất kỳ API nào của eKMap Platform, bạn sẽ cần khóa API. Hãy liên hệ với chúng tôi để được cấp khóa API và sử dụng miễn phí

Bạn có thể đặt URL Maps Embed API làm thuộc tính src của iframe:

<iframe width="100%" height="100%"
style="border:0" loading="lazy" allowfullscreen referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"
src="https://api.ekgis.vn/v1/maps/embed/ctmbright?api_key=YOUR_API_KEY">
</iframe>

Bản đồ nền

Đường dẫn API để tải bản đồ cơ bản như Bản đồ eKMap, Bản đồ eKMap Chi tiết, Bản đồ eKMap hành chính

URL: /v1/maps/embed/{mode}

Parameters:

Tham sốMô tảVí dụ
api_keyKey xác thực để cho gọi dịch vụYOUR_API_KEY
modeLoại bản đồ bạn muốn sử dụng. Giá trị bao gồm
- osmbright: Bản đồ eKMap Sáng
- osmnight: Bản đồ eKMap Đêm xanh cô ban
- osmdark: Bản đồ eKMap Đêm
- osmgray: Bản đồ eKMap Xám
- ctmbright: Bản đồ eKMap Chi tiết Sáng
- ctmnight: Bản đồ eKMap Chi tiết Đêm xanh cô ban
- ctmdark: Bản đồ eKMap Chi tiết Đêm
- ctmgray: Bản đồ eKMap Chi tiết Xám
- bdm: Bản đồ eKMap hành chính
- realestate: Bản đồ cho lĩnh vực Bất động sản
osmbright

Ví dụ bạn muốn nhúng Bản đồ eKMap phiên bản sáng vào website, bạn chỉ cần nhập YOUR_API_KEY và nhúng đoạn mã sau:

<iframe width="100%" height="100%"
style="border:0" loading="lazy" allowfullscreen referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"
src="https://api.ekgis.vn/v1/maps/embed/osmbright?api_key=YOUR_API_KEY">
</iframe>

Bản đồ cho bất động sản

Bản đồ cho bất động sản được thiết kế may đo riêng về lĩnh vực bất động sản, sẵn sàng tích hợp vào website của khách hàng mà chỉ cần từ một vị trí đất, khách hàng có thể tra cứu thông tin chi tiết các tiện ích như trường học, bệnh viện, chợ, bến xe, ngân hàng,... xung quanh vị trí đất quan tâm.

URL: /v1/maps/embed/realestate

Parameters:

Tham sốMô tảVí dụ
api_keyKey xác thực để cho gọi dịch vụYOUR_API_KEY
longitudeGiá trị longitude (kinh độ) tại vị trí105
latitudeGiá trị latitude (vĩ độ) tại vị trí21

Ví dụ bạn muốn nhúng bản đồ bất động sản vào website với vị trí quan tâm là longitude=105.736644 và latitude=21.050761, bạn chỉ cần nhập YOUR_API_KEY và nhúng đoạn mã sau:

<iframe width="100%" height="100%"
style="border:0" loading="lazy" allowfullscreen referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"
src="https://api.ekgis.vn/v1/maps/embed/realestate?longitude=105.736644&latitude=21.050761&api_key=YOUR_API_KEY">
</iframe>

Kết quả bạn có thể thấy khi nhúng vào website như sau: