Reverse Geocoding

Reverse Geocoding API chuyển đội tọa độ địa lý thành thông tin địa danh, địa chỉ. Ví dụ từ tọa độ 105.78515448589832,21.03069230266462 thành 38 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

URL: /v2/geocode/reverse

Method: GET

Parameters:

Tham sốMô tảVí dụ
point.lonGiá trị kinh độ tại vị trí105.78704402331249
point.latGiá trị vĩ độ tại một vị trí21.031065304277178

Ví dụ:

$ curl "https://api.ekgis.vn/v2/geocode/reverse?point.lon=105.78704402331249&point.lat=21.031065304277178&api_key={YOUR_API_KEY}"

Response:

  • Xem chi tiết mô tả kết quả trả về tại đây

Ví dụ dữ liệu trả về dạng JSON:

{
"results" : [
{
"address_components" : [
{
"long_name" : "2",
"short_name" : "2",
"types" : [ "street_number" ]
},
{
"long_name" : "Phố Duy Tân",
"short_name" : "Phố Duy Tân",
"types" : [ "route" ]
},
{
"long_name" : "Cầu Giấy",
"short_name" : "Cầu Giấy",
"types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
},
{
"long_name" : "Hà Nội",
"short_name" : "Hà Nội",
"types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
},
{
"long_name" : "Vietnam",
"short_name" : "VN",
"types" : [ "country", "political" ]
}
],
"formatted_address" : "2 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam",
"geometry" : {
"location" : {
"lat" : 21.0304469,
"lng" : 105.7871434
},
"location_type" : "RANGE_INTERPOLATED",
"viewport" : {
"northeast" : {
"lat" : 21.0317958802915,
"lng" : 105.7884923802915
},
"southwest" : {
"lat" : 21.02909791970849,
"lng" : 105.7857944197085
}
}
}
}
],
"status" : "OK"
}