Distance API

Mô tả: Cung cấp thông tin tham khảo về khoảng cách theo đường chim bay, khoảng cách theo đường bộ từ một vị trí đến trung tâm đơn vị hành chính xã, huyện, tỉnh

URL: /location/distance

Method: GET

Parameters:

Tham sốMô tảVí dụ
api_keyKey xác thực để cho gọi dịch vụYOUR_API_KEY
locationVị trí cần quan tâm, giá trị lưu dạng lat,long21.096915844766883,105.910019531248
$ curl "https://api.ekgis.vn/location/distance?location=21.096915844766883,105.910019531248&api_key={YOUR_API_KEY}"

Response: Trả về thông tin vị trí và khoảnh cách đến trung tâm đơn vị hành chính tỉnh/huyện/xã, định dạng JSON:

Ví dụ dữ liệu trả về dạng JSON:

{
"location": {
"lng": 105.90721804988016,
"lat": 20.271155202512348
},
"formatted_address": "7WC4+FV Hoa Lư District, Ninh Bình Province, Vietnam",
"commune_center": {
"name": "xã Trường Yên",
"destination_point": [
105.90733119100008,
20.290402034000068
],
"distance": 2140.19,
"direction": 90
},
"district_center": {
"name": "huyện Hoa Lư",
"destination_point": [
105.95116563700009,
20.29923026800003
],
"distance": 5545.79,
"direction": 33
},
"province_center": {
"name": "Ninh Bình",
"destination_point": [
105.97662840700008,
20.258163049000076
],
"distance": 7383.08,
"direction": 349
}
}