Elevation API

Mô tả: Dịch vụ cung cấp thông tin độ cao so với với mặt nước biển và độ dốc tại một tọa độ địa lý.

URL: /location/elevation

Method: GET

Parameters:

Tham sốMô tảVí dụ
api_keyKey xác thực để cho gọi dịch vụYOUR_API_KEY
locationVị trí cần quan tâm, giá trị lưu dạng lat,long21.096915844766883,105.910019531248
$ curl "https://api.ekgis.vn/location/elevation?location=21.096915844766883,105.910019531248&api_key={YOUR_API_KEY}"

Response: Trả về thông tin độ cao, độ dốc tại vị trí, định dạng JSON:

Thuộc tínhMô tả
elevationGiá trị độ cao. Đơn vị (m)
slopeGiá trị độ dốc. Đơn vị (độ)

Ví dụ dữ liệu trả về dạng JSON:

{
"elevation":10,
"slope":1.51
}