High Voltage API

Mô tả: Cung cấp thông tin về hành lang an toàn lưới điện tại một tọa độ địa lý.

URL: /location/high_voltage

Method: GET

Parameters:

Tham sốMô tảVí dụ
api_keyKey xác thực để cho gọi dịch vụYOUR_API_KEY
locationVị trí cần quan tâm, giá trị lưu dạng lat,long21.096915844766883,105.910019531248
$ curl "https://api.ekgis.vn/location/high_voltage?location=21.096915844766883,105.910019531248&api_key={YOUR_API_KEY}"

Response: Trả về thông tin về hành lang an toàn lưới điện tại một tọa độ địa lý, định dạng JSON:

Ví dụ dữ liệu trả về dạng JSON:

{
"voltage": "110kV",
"distance": 40
}