Hydro API

Mô tả: Cung cấp thông tin về thủy văn tại một tọa độ địa lý.

URL: /location/hydro

Method: GET

Parameters:

Tham sốMô tảVí dụ
api_keyKey xác thực để cho gọi dịch vụYOUR_API_KEY
locationVị trí cần quan tâm, giá trị lưu dạng lat,long21.096915844766883,105.910019531248
$ curl "https://api.ekgis.vn/location/hydro?location=21.096915844766883,105.910019531248&api_key={YOUR_API_KEY}"

Response: Trả về mảng thông tin về thủy văn tại một tọa độ địa lý, định dạng JSON:

Ví dụ dữ liệu trả về dạng JSON:

[
{
"name": "sông Hồng",
"distance": 108
}
]