Land Use API

Mô tả: Thông tin chức năng sử dụng đất hiện trạng tại một tọa độ địa lý.

URL: /location/landuse

Method: GET

Parameters:

Tham sốMô tảVí dụ
api_keyKey xác thực để cho gọi dịch vụYOUR_API_KEY
locationVị trí cần quan tâm, giá trị lưu dạng lat,long21.096915844766883,105.910019531248
$ curl "https://api.ekgis.vn/location/landuse?location=21.096915844766883,105.910019531248&api_key={YOUR_API_KEY}"

Response: Trả về thông tin hiện trạng sử dụng đất tại một vị trí, định dạng JSON:

Thuộc tínhMô tả
purposeMã hiện trạng sử dụng đất
ppnameTên hiện trạng sử dụng đất
geomDữ liệu thửa đất

Ví dụ dữ liệu trả về dạng JSON:

{
"purpose": "LUC",
"ppname": "Đất chuyên trồng lúa nước",
"geom": "POLYGON((105.9088623054839 21.097066582975163,105.90886683762677 21.097068003811646,105.9088623054839 21.097066582975163))"
}