Land Use Plan API

Mô tả: Thông tin chức năng sử dụng đất theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại một tọa độ địa lý

URL: /location/plan

Method: GET

Parameters:

Tham sốMô tảVí dụ
api_keyKey xác thực để cho gọi dịch vụYOUR_API_KEY
locationVị trí cần quan tâm, giá trị lưu dạng lat,long21.096915844766883,105.910019531248
$ curl "https://api.ekgis.vn/location/plan?location=21.096915844766883,105.910019531248&api_key={YOUR_API_KEY}"

Response: Trả về thông tin quy hoạch sử dụng đất tại một vị trí, định dạng JSON:

Thuộc tínhMô tả
landuse_planThông tin quy hoạch theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất
zoningThông tin quy hoạch theo bản đồ quy hoạch xây dựng

Ví dụ dữ liệu trả về dạng JSON:

{
"landuse_plan": {
"planppname": "Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối",
"geom": "POLYGON((105.90564442800007 21.103989743000056,105.90622832600008 21.103395387000035,105.90564442800007 21.103989743000056))"
},
"zoning": {
"planppname": "Đất cây xanh",
"geom": "POLYGON((105.90993618 21.09694797,105.90999996 21.09695351,105.90993618 21.09694797))"
}
}