Population API

Mô tả: Cung cấp thông tin về dân số, mật độ dân số theo các cấp đơn vị hành chính (tỉnh, huyện, xã) tại một vị trí

URL: /location/population

Method: GET

Parameters:

Tham sốMô tảVí dụ
api_keyKey xác thực để cho gọi dịch vụYOUR_API_KEY
locationVị trí cần quan tâm, giá trị lưu dạng lat,long21.096915844766883,105.910019531248
$ curl "https://api.ekgis.vn/location/population?location=21.096915844766883,105.910019531248&api_key={YOUR_API_KEY}"

Response: Trả về thông tin về dân số, mật độ dân số theo các cấp đơn vị hành chính (tỉnh, huyện, xã) tại một vị trí, định dạng JSON:

Ví dụ dữ liệu trả về dạng JSON:

{
"commune": {
"population": 0,
"density": 0
},
"district": {
"population": 267300,
"density": 641
},
"province": {
"population": 8053700,
"density": 2398
}
}