Soils API

Mô tả: Cung cấp thông tin về thổ nhưỡng tại một tọa độ địa lý.

URL: /location/soil

Method: GET

Parameters:

Tham sốMô tảVí dụ
api_keyKey xác thực để cho gọi dịch vụYOUR_API_KEY
locationVị trí cần quan tâm, giá trị lưu dạng lat,long21.096915844766883,105.910019531248
$ curl "https://api.ekgis.vn/location/soil?location=21.096915844766883,105.910019531248&api_key={YOUR_API_KEY}"

Response: Trả về thông tin về thổ nhưỡng tại một tọa độ địa lý, định dạng JSON:

Thuộc tínhMô tả
typeTên thông tin thổ nhưỡng
ppnameTên hiện trạng sử dụng đất
geomDữ liệu thửa đất

Ví dụ dữ liệu trả về dạng JSON:

{
"type": "Đất xám bạc màu phiến sét"
}