Styles

Styles cho phép bạn hiểu các kiểu trình bày bản đồ, phông chữ và hình ảnh. Styles là một dạng JSON được định nghĩa cho các loại bản đồ do eKMap Platform cung cấp, JSON được định nghĩa dựa trên đặc tả Style của Mapbox

Tài liệu này hữu ích cho các nhà phát triển phần mềm muốn xem các mẫu trình bày bản đồ do eKMap Platform cung cấp, từ đó có thể hiểu hơn và tùy chỉnh trình bày cho phù hợp với nhu cầu riêng biệt.

Bản đồ OSM

Bản đồ OSM chúng tôi cung cấp một số mẫu trình bày cơ bản sau:

  • Bright (Sáng)
https://api.ekgis.vn/v2/mapstyles/style/osmplus/bright/style.json?api_key={YOUR_API_KEY}

  • Gray (Xám)
https://api.ekgis.vn/v2/mapstyles/style/osmplus/gray/style.json?api_key={YOUR_API_KEY}

  • Dark (Đêm)
https://api.ekgis.vn/v2/mapstyles/style/osmplus/dark/style.json?api_key={YOUR_API_KEY}

  • Night (Tối)
https://api.ekgis.vn/v2/mapstyles/style/osmplus/night/style.json?api_key={YOUR_API_KEY}

Bản đồ CTM

Bản đồ CTM chúng tôi cung cấp một số mẫu trình bày cơ bản sau:

  • Bright (Sáng)
https://api.ekgis.vn/v2/mapstyles/style/citymap/bright/style.json?api_key={YOUR_API_KEY}

  • Gray (Xám)
https://api.ekgis.vn/v2/mapstyles/style/citymap/gray/style.json?api_key={YOUR_API_KEY}

  • Dark (Đêm)
https://api.ekgis.vn/v2/mapstyles/style/citymap/dark/style.json?api_key={YOUR_API_KEY}

  • Night (Tối)
https://api.ekgis.vn/v2/mapstyles/style/citymap/night/style.json?api_key={YOUR_API_KEY}

Bản đồ đơn vị hành chính Việt Nam

Bản đồ đơn vị hành chính Việt Nam

  • Cơ bản (basic)
https://api.ekgis.vn/v2/mapstyles/style/bdm/basic/style.json?api_key={YOUR_API_KEY}