Isochrone

Isochrone API tính toán vùng di chuyển từ một vị trí với một loại phương tiện (chẳng hạn: đi bộ, xe đạp, xe máy, ô tô) trong khoảng thời gian hoặc trong khoảng bán kính. Nói một cách khác dễ hiểu hơn thì API này sẽ trả lời câu hỏi:

  • Tôi đang đứng ở một vị trí, tôi muốn biết vùng mà tôi di chuyển bằng xe đạp trong khoảng 15 phút
  • Hoặc là từ vị trí của tôi đang đứng, tôi muốn biết vùng mà tôi đi bộ 2.5 km

URL: /navigation/isochrone

Method: POST

Parameters:

Tham sốMô tảVí dụ
api_keyKey xác thực để cho gọi dịch vụYOUR_API_KEY
profileLoại phương tiện, giá trị bao gồm driving-car, cycling-regular, foot-walkingdriving-car
$ curl "https://api.ekgis.vn/navigation/isochrone &api_key={YOUR_API_KEY}"

Data: Dữ liệu gửi lên là đối tượng gồm thông tin vị trí, khoảng cách, ...

Ví dụ dữ liệu gửi lên dạng JSON như sau:

{
"locations": [
[
105.83603812892254,
21.033059917303818
]
],
"interval": 300,
"range": [
1200
],
"range_type": "time"
}