Matrix

Matrix API

URL: /navigation/matrix

Method: GET

Parameters:

Tham sốMô tảVí dụ
api_keyKey xác thực để cho gọi dịch vụYOUR_API_KEY
$ curl "https://api.ekgis.vn//navigation/matrix&api_key={YOUR_API_KEY}"