Fonts

Sử dụng Fonts phục vụ cho việc trình bày nhãn hiển các đối tượng trong bản đồ Vector Tiles

Dịch vụ nhận dữ liệu Fonts

Mô tả: Dịch vụ này trả về glyphs ở định dạng PBF. Đường dẫn dịch vụ này phục vụ trong trình bày nhãn trong các bản đồ Vector Tiles

URL: /maps/fonts/{fontstack}/{range}.pbf

Method GET

Parameters:

Tham sốMô tảVí dụ
fontstackLoại font được chọn để hiển thị5
rangeTỷ lệ0-255

Ví dụ:

$ curl "https://api.ekgis.vn/v2/maps/osm/fonts/Noto Sans Bold/0-255.pbf?api_key={YOUR_API_KEY}"

Dịch vụ nhận danh sách Fonts

Mô tả: Cung cấp danh sách font do eKMap Platform cung cấp

URL: /maps/fonts.json?api_key={YOUR_API_KEY}

Method GET

Parameters:

Tham sốMô tảVí dụ
fontstackLoại font được chọn để hiển thị5
rangeTỷ lệ0-255

Ví dụ:

$ curl "https://api.ekgis.vn/v2/maps/osm/fonts/Noto Sans Bold/0-255.pbf?api_key={YOUR_API_KEY}"

Danh sách fonts do eKMap Platform cung cấp bao gồm:

 • Klokantech Noto Sans Bold
 • Klokantech Noto Sans Regular
 • Metropolis Black
 • Metropolis Black Italic
 • Metropolis Bold
 • Metropolis Bold Italic
 • Metropolis Extra Bold
 • Metropolis Extra Bold Italic
 • Metropolis Extra Light
 • Metropolis Extra Light Italic
 • Metropolis Light
 • Metropolis Light Italic
 • Metropolis Light,Noto Sans Regular
 • Metropolis Medium
 • Metropolis Medium Italic
 • Metropolis Medium Italic,Noto Sans Italic
 • Metropolis Regular
 • Metropolis Regular Italic
 • Metropolis Regular,Noto Sans Regular
 • Metropolis Semi Bold
 • Metropolis Semi Bold Italic
 • Metropolis Thin
 • Metropolis Thin Italic
 • Noto Sans Bold
 • Noto Sans Bold Italic
 • Noto Sans Italic
 • Noto Sans Regular
 • Nunito Bold
 • Nunito Regular
 • Nunito Semi Bold
 • Open Sans Bold
 • Open Sans Bold Italic
 • Open Sans Bold,Noto Sans Regular
 • Open Sans Condensed Bold
 • Open Sans Condensed Light
 • Open Sans Condensed Light Italic
 • Open Sans Extra Bold
 • Open Sans Extra Bold Italic
 • Open Sans Italic
 • Open Sans Italic,Noto Sans Regular
 • Open Sans Light
 • Open Sans Light Italic
 • Open Sans Regular
 • Open Sans Regular,Arial Unicode MS Regular
 • Open Sans Regular,Noto Sans Regular
 • Open Sans Semibold
 • Open Sans Semibold Italic
 • Poppins 12 12-Regular,Arial Unicode MS Regular
 • Poppins Regular,Arial Unicode MS Regular
 • PT Sans Bold
 • PT Sans Bold Italic
 • PT Sans Caption Regular
 • PT Sans Caption Web Bold
 • PT Sans Italic
 • PT Sans Narrow Bold
 • PT Sans Narrow Regular
 • PT Sans Regular
 • Roboto Black
 • Roboto Black Italic
 • Roboto Bold
 • Roboto Bold Italic
 • Roboto Condensed Bold
 • Roboto Condensed Bold Italic
 • Roboto Condensed Italic
 • Roboto Condensed Italic,Noto Sans Italic
 • Roboto Condensed Light
 • Roboto Condensed Light Italic
 • Roboto Condensed Regular
 • Roboto Italic
 • Roboto Light
 • Roboto Light Italic
 • Roboto Medium
 • Roboto Medium Italic
 • Roboto Medium,Noto Sans Regular
 • Roboto Regular
 • Roboto Regular,Noto Sans Regular
 • Roboto Thin
 • Roboto Thin Italic
 • SegoeFrutigerHelveticaMYingHei-Bold
 • SegoeFrutigerHelveticaMYingHei-Medium
 • SegoeFrutigerHelveticaMYingHei-Regular
 • StandardFont-Bold