Raster Tiles

Ngoài Vector Tiles API cho các loại bản đồ chúng tôi cung cấp các API bản đồ dưới dạng Raster Tile, phù hợp với những nền tảng cũ không hỗ trợ WebGL.

Raster Tiles API cung cấp các ô bản đồ theo định dạng ảnh, kích thước từng ảnh là 512x512 hoặc 256x256. eKMap Platform cung cấp dịch vụ Raster Tiles cho các dịch vụ bản đồ như Bản đồ OSM, Bản đồ CTM, Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất (LUM), Bản đồ Quy hoạch xây dựng (ZNM)

Dịch vụ bản đồ OSM

Mô tả: Bản đồ OSM dạng Raster Tile, một lựa chọn khác của Bản đồ OSM Vector Tile. Kích thước từng ô là 256x256

URL: /v2/maps/raster/osm/{type}/{z}/{x}/{y}.png

Method: GET

Parameters:

Tham sốMô tảVí dụ
typeCác phiên bản trình bày bản đồ. Giá trị bao gồm:
- bright: Sáng
- gray: Xám
- dark: Đêm
- night: Tối
bright
zMức hiển thị (Yêu cầu)5
xÔ trục X (Yêu cầu)25
yÔ trục Y (Yêu cầu)14

Ví dụ dưới đây sử dụng Bản đồ OSM phiên bản Sáng:

$ curl "https://api.ekgis.vn/v2/maps/raster/osm/bright/5/25/14.png?api_key={YOUR_API_KEY}"

Response:

Dịch vụ trả về ảnh kích thước 256x256

Dịch vụ bản đồ CTM

Mô tả: Bản đồ CTM dạng Raster Tile, một lựa chọn khác của Bản đồ CTM Vector Tile. Kích thước từng ô là 256x256

URL: /v2/maps/raster/ctm/{type}/{z}/{x}/{y}.png

Method: GET

Parameters:

Tham sốMô tảVí dụ
typeCác phiên bản trình bày bản đồ. Giá trị bao gồm:
- bright: Sáng
- gray: Xám
- dark: Đêm
- night: Tối
bright
zMức hiển thị (Yêu cầu)5
xÔ trục X (Yêu cầu)25
yÔ trục Y (Yêu cầu)14

Ví dụ dưới đây sử dụng Bản đồ CTM phiên bản Sáng:

$ curl "https://api.ekgis.vn/v2/maps/raster/ctm/bright/5/25/14.png?api_key={YOUR_API_KEY}"

Response:

Dịch vụ trả về ảnh kích thước 256x256

Dịch vụ bản đồ LUM

Mô tả: Bản đồ LUM (Quy hoạch sử dụng đất) được chúng tôi xây dựng từ nhiều nguồn dữ liệu Quy hoạch sử dụng đất được công bố trên Internet, các nguồn dữ liệu luôn được cập nhật mới nhất tại Việt Nam

URL: /v2/maps/raster/landuse/{z}/{x}/{y}.png

Method: GET

Parameters:

Tham sốMô tảVí dụ
ZMức hiển thị (Yêu cầu)5
xÔ trục X (Yêu cầu)25
yÔ trục Y (Yêu cầu)14

Ví dụ:

$ curl "https://api.ekgis.vn/v2/maps/raster/landuse/5/25/14.png?api_key={YOUR_API_KEY}"

Response:

Dịch vụ trả về ảnh kích thước 512x512

Dịch vụ bản đồ ZNM

Mô tả: Bản đồ ZNM (Quy hoạch xây dựng) được chúng tôi xây dựng từ nhiều nguồn dữ liệu Quy hoạch xây dựng được công bố trên Internet, các nguồn dữ liệu luôn được cập nhật mới nhất

URL: /v2/maps/raster/zoning/{z}/{x}/{y}.png

Method: GET

Parameters:

Tham sốMô tảVí dụ
ZMức hiển thị (Yêu cầu)5
xÔ trục X (Yêu cầu)25
yÔ trục Y (Yêu cầu)14

Ví dụ:

$ curl "https://api.ekgis.vn/v2/maps/raster/zoning/5/25/14.png?api_key={YOUR_API_KEY}"

Response:

Dịch vụ trả về ảnh kích thước 256x256